Resultater

Af Folkeskoleloven fremgår formål og mål med grundskolen. Kerneydelsen er i centrum, den faglige indlæring. Men Folkeskolen skal også skabe mange "medmål" undervejs og efter skoleforløbet. Fx er det uhyre vigtigt at alle elever udvikler en robust og alsidig studiekompetence der gør eleverne i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Her på siden har vi samlet resultater af nogle af de mål og medmål, som bliver dokumenteret i dag. En helt traditionel resultatopgørelse er karakterne ved folkeskolens afgangsprøve. Den formelle prøvning omfatter også de nationale test og diverse læsetest undervejs i skoleforløbet, men resultaterne af disse test er i dag interne værktøjer for skolerne.

Folkeskolelovens andre mål, der ikke direkte er fag, er snarere obligatoriske dimensioner eller temaer i skoleforløbet fx Innovation og Entreprenørskab eller den Internationale Dimension. Alt dette er i dag ikke dokumenteret særlig tydeligt nogen steder. Her skal udvikles nye former for dokumentation.

I Gentofte Kommune indeholder visionen Læring Uden Grænser tre hovedspor, som også kan udmøntes i konkrete mål og resultater:

Læring, Alsidig personlig udvikling og Sundhed

På fælleskommunalt plan arbejdes for alle skolerne i tre overordnede udvalg, for på den måde at samordne og målrette arbejdet med såvel reformen som den kommunalpolitiske vision. Til udvalgenes arbejde knytter der sig en række delmål, som efterhånden vil blive redegjort for her på siden og i skolernes resultatrapporter. Udvalgene er:

Synlig Læring, Fællesskab og Den Åbne Skole.