Synlig Læring

Begrebet "Synlig Læring" har været meget brugt i skoledebatten de seneste to år. Det stammer primært fra den New  Zeelandske uddannelsesforsker, John Hattie, som har samlet og bearbejdet en meget stor mængde forskning fra hele verden, som dokumenterer noget om, hvad der virker i undervisning og læring. Synlig Læring er altså ikke en pædagogisk metode eller et koncept. Synlig læring er en indstilling til læring hos elever og lærere, ledelse og forældre; en indstilling der bygger på at skabe indsigt i egen strategi for læring hos hver eneste elev og samtidig tage afsæt i denne indsigt ved tilrettelæggelsen af undervisningen. De steder i verden, hvor eleverne har arbejdet ud fra et konsekvent ønske om at udvikle en tydelig refleksivitet over egen læring, er det slående hvor glade de er for at lære og hvor høj en progression de fleste børn udfolder; deres læringskurve og deres motivation går hånd i hånd - opad. Der er altså tale om en flerhed af indsatser eller metoder, som tilsammen udvikler os og eleverne til at få denne systematiske indsigt i elevernes progression i læring. Nogle ting gør vi allerede på på Skovshoved Skole andre ting skal udvikles de kommende år. Vi har arbejdet med undervisningsdifferentiering i flere år og ser nu dette videreført på en naturlig måde i programmet for synlig læring. Lokalt på skolen har vi organiseret arbejde i 8 fagsøjler:

Dansk, Matematik, Engelsk, Sundhed, Udøvende & skabende kunst og Håndværk & Design, Samfundsfagene, Naturfagene, Fremmedsprog.

I skoleåret 2014-15 koncentrerer vi indsatsen om to mål: dels tilpasningen af alle fagene i forhold til de nye Forenklede Fælles Mål, som kom sammen med lovreformen dels arbejdet med at anvende de nye mål inde i de nye års- og eleveplaner "Min Uddannelse".

Arbejdet med synlig læring foregår lokalt på skolene, som fælleskommunalt indsatsområde og endelig er det indlejret i det såkaldte 4 kommunesamarbejde mellem Gentofte, Gladsaxe, Rudersdal og Lyngby Taarbæk Kommuner. På baggrund af den fælles prioritering i de fire kommuner - Progression og synlig læring for det enkelte barn - er kommunerne gået sammen om en fælles substantiel stor ansøgning til AP Møller Fonden. Vi glæder os over på Skovshoved Skole, at vores egen strategi for skoleudvikling nu også understøttes af det fælles udviklingsprogram.

Her på hjemmesiden vil vi fortløbende udlægge forskelligt materiale om skolens eget arbejde med Synlig Læring. Brug trykknapperne her på siden og hør om de første skridt.